Chủ nhật - Ngày 19/04/2015 -
Tin mới cập nhật:
GIỎ HÀNG
Số lượng: 0
 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ( 2009/07/03)

Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009.

File đính kèm: Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ( tải về )
 
Các tin khác
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 (19/09/2014)
 Thông báo V/v thay đổi vốn điều lệ (19/09/2014)
 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (05/09/2014)
 Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu (21/08/2014)
 Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn 06 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét (14/08/2014)
 Báo cáo tài chính cho giai đoạn 06 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét (14/08/2014)
 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2014 (14/08/2014)
 Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014 (22/07/2014)
 Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ (13/06/2014)
 Báo cáo tài chính hợp nhất Q1-2014 (22/05/2014)
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (27/04/2014)
 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (27/04/2014)
 Báo cáo tài chính Quý 1 - 2014 (21/04/2014)
 Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (08/04/2014)
 Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (08/04/2014)
 Báo cáo thường niên năm 2013 (05/04/2014)
 Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/03/2014)
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (22/03/2014)
 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 (18/03/2014)
 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV-2013 (26/02/2014)
 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (06/02/2014)
 Báo cáo tài chính Q4-2013 (26/01/2014)
 Báo cáo tài chính Q3-2013 (22/10/2013)
 Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 (27/08/2013)
 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 (01/07/2013)
 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013 (18/06/2013)
 Tờ trình phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành (18/06/2013)
 Quy chế tổ chức ĐH đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (18/06/2013)
 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 (18/06/2013)
 Báo cáo KQHĐ Năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 (17/06/2013)
 Báo cáo của HĐQT năm 2013 (17/06/2013)
 Thông báo Tổ chức ĐH đồng cổ đông năm 2013 (17/06/2013)
 Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu (22/04/2013)
 Thông báo ngày GD đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (22/04/2013)
 Thông báo Giao dịch cổ phiếu (12/04/2013)
 Quyết Định V/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Cty CPDP Phong Phú (09/04/2013)
 Thông báo “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán” (04/02/2013)
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty - 06 tháng cuối năm 2012 (02/02/2013)
 Thông báo giao dịch cổ phiếu – chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan. (26/11/2012)
 Thông báo danh sách nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2012 (24/11/2012)
 Thông báo quyền mua cổ phiếu cổ đông nội bộ (23/11/2012)
 Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt Hội Đồng Quản Trị (21/11/2012)
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (13/11/2012)
 Bản cáo bạch Công ty CPDP Phong Phú (08/11/2012)
 Nghị Quyết HĐQT V/v bổ nhiệm Kế Toán Trưởng (08/11/2012)
 Thông báo giao dịch cổ phiếu (11/10/2012)
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (10/10/2012)
 Thông báo giao dịch cổ phiếu (09/10/2012)
 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (05/10/2012)
 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/09/2012)
 Nghị quyết Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III năm 2012 (30/08/2012)
 Báo cáo giai đoạn tài chính 06 tháng đầu năm 2012 (18/08/2012)
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (03/08/2012)
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2012 (27/07/2012)
 Báo cáo Tài Chính quý II năm 2012 (23/07/2012)
 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012 (23/07/2012)
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (17/07/2012)
 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 (03/07/2012)
 Tờ trình phương án sử dụng vốn phát hành cổ phiếu (22/06/2012)
 Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (20/06/2012)
 Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (19/06/2012)
 Báo cáo tài chính quí 1 năm 2012 (24/05/2012)
 Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoan. (22/05/2012)
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Bà Trần Lệ Thu (03/05/2012)
 Báo cáo Quản trị Công ty Quí 1.2012 (23/04/2012)
 Báo cáo thường niên năm 2011 (20/04/2012)
 Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2011 (26/03/2012)
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông Bùi Thanh Tùng (02/03/2012)
 Thông báo thông tin giao dịch cổ đông nội bộ Bà Trần Lệ Thu (23/02/2012)
 Báo cáo tài chính quí 4 năm 2011 (20/01/2012)
 Báo cáo Quản trị Công ty Quí 4.2011 (19/01/2012)
 Ông Lê Văn Khối từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Phong Phú (15/01/2012)
 Thay đổi hệ thống tên gọi các chức danh trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (04/01/2012)
 Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Ông Bùi Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị (15/12/2011)
 Ông Lê Văn Khối giữ chức vụ Phó Giám đốc dự án nhà máy Dược phẩm Phong Phú đạt tiêu chuẩn GMP -WHO (07/11/2011)
 Quyết định số 43/QĐ - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 11 năm 2011 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc (07/11/2011)
 Ông Lê Văn Khối thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (03/11/2011)
 Báo cáo Quản trị Công ty Quí 3.2011 (24/10/2011)
 Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2011 (24/10/2011)
 Tham gia Triển lãm Y Tế Quốc Tế Việt Nam lần 06 - 2011 (26/09/2011)
 Báo cáo tài chính 6 tháng có soát xét của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam ( AASCS) (12/08/2011)
 Báo cáo tài chính Quí 2.2011 (08/08/2011)
 PPP: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm Phong Phú (30/07/2011)
 Báo cáo tình hình Quản trị Quí 2 năm 2011 (27/07/2011)
 PPP: Giải trình giảm sàn 5 phiên liên tục (27/07/2011)
 PPP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (27/07/2011)
 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty CP Dược phẩm Phong Phú (07/07/2011)
 Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Phong Phú tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (07/07/2011)
 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (01/07/2011)
 Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tự nguyện của CTCP Dược Phẩm Phong Phú ( MCK: PPP) (01/07/2011)
 Quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Phẩm Phong Phú (01/07/2011)
 CTCP Dược phẩm Phong Phú được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu (20/06/2011)
 Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (15/06/2011)
 Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 (19/05/2011)
 Báo cáo thường niên năm 2010 (19/04/2011)
 Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2010 (08/04/2011)
 Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2010 (02/03/2011)
 CTCP Dược phẩm Phong Phú nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu (25/02/2011)
 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (25/02/2011)
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 8 cấp ngày 11 tháng 02 năm 2011 (14/02/2011)
 Báo cáo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2011 (08/02/2011)
 Văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2011 (14/01/2011)
 Thông báo số 2772/TB-CNVSD ngày 31/12/2010 V/v thay đổi chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung (04/01/2011)
 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2009/GCNCP-VSD-1 ngày 31/12/2010 (04/01/2011)
 LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ (31/12/2010)
 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông và lập sổ đăng ký cổ đông cho Hồ sơ niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (22/12/2010)
 Báo cáo Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 (28/06/2010)
 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (18/06/2010)
 Báo cáo thường niên năm 2009 (20/04/2010)
 Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2009 (24/03/2010)
 Báo cáo tài chính năm tài chính 2009 ( đã kiểm toán) (10/03/2010)
 Ban Quản lý KCX và KCN TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư (26/02/2010)
 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu PPP tháng 12.2009 (28/01/2010)
 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (22/01/2010)
 Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường (01/09/2009)
 PPP: Chốt danh sách đổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2008 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (22/07/2009)
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (09/07/2009)
 Các quy định có liên quan đến giao dịch và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM (24/06/2009)
 Báo cáo kiểm toán năm 2008 (23/06/2009)
 Bản công bố thông tin của Công ty CP Dược phẩm Phong Phú (23/06/2009)
 Thông báo về việc nhận lưu ký cổ phiếu của 10 công ty đầu tiên đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM (22/06/2009)
 Giới thiệu Phương thức giao dịch thoả thuận tại TTGDCK Hà Nội (16/06/2009)
 Cập nhật danh sách công ty đại chúng dự kiến tham gia thị trường UPCoM (12/06/2009)
 Thị trường UPCoM tiếp tục lộ trình hiện đại TTCK (10/06/2009)
 EPS và P/E có ý nghĩa thế nào trong đầu tư? (09/06/2009)
 Gần 100% mã tăng trần, Vn-Index vượt 500 điểm (09/06/2009)
 Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 (08/06/2009)
 Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán (08/06/2009)
 Vn-Index tiệm cận mốc 450 (03/06/2009)
 Khởi động cuộc đua UPCoM (21/05/2009)
 Tháng 6-2009 sàn chứng khoán UPCoM hoạt động (04/05/2009)
 Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu (04/05/2009)
Trang chủ  | Giới thiệu  |  Tin tức  |  Sản xuất  |  Hệ thống phân phối  |  FAQ  | Liên hệ